Mission, Vision and Values

Ama aí mi avạsɨ.

Ama ngạ kírí azɨ ngaría e'yọ sizạ dirɨ ma drɨa. 

Awạdɨ fọ míní ọvʉ e'yẹrẹ rɨ sɨ.

Mʉngʉ le Lʉgbara ambó.

Cheater3.jpg