E'yọ eríza


Arua high street November 2014.


Arua District.

Awa dɨfo ambʉ ru tʉ azɨ gerɨ ama víle ri ma eyo si.

Azi dɨrí nga i de mbele ru ra.

Ama aí 'ba woroworo tɨ́ ecízu angu ama ni dɨrí ezozʉ.

Ama ngạ kɨrí e'yọ ojạrí Lʉgbara tɨ si. 'Ba eyo sɨpi nzíla tɨa sɨ dɨyi a ma aɨ́ tɨ ecɨzu ama be eyo (signs) nde dɨyɨ́ oja zʉ Lʉ́gbaratɨ́ sɨ

 

...................................................................

Odʉ wẹrẹ vʉtía pegí dɨrí nga ovu ngondẹ.

Awa dɨfọ míní ovụzu así e'yere sɨrɨsɨ.